Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie

skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem

przez Ciebie z naszej strony oraz jej poszczególnych funkcji takich jak rejestracja

konta użytkownika, złożenie zamówienia, zapis do newslettera, kontakt za

pośrednictwem czatu, dodanie komentarza.

2. Pośród danych osobowych, które przetwarzamy, mogą znajdować się, w

szczególności, następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

adres zamieszkania, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej, firma,

numer NIP, adres IP.

3. Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie

trafiły w niepowołane ręce.

4. Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko sprawdzonym i

zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych

osobowych.

5. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z

narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w

państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują

odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy

zgodności przewidziane przez RODO.

6. Nie korzystamy z mechanizmów profilowania wykorzystujących dane osobowe.

7. Zapewniamy Ci możliwość realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO,

związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

8. Śledzimy i analizujemy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony

internetowej w celach statystycznych oraz optymalizacji naszej strony.

9. Korzystając z dostępnych w tym zakresie narzędzi, dostosowujemy w sposób

automatyczny zawartość strony do Twoich indywidualnych zainteresowań, potrzeb,

preferencji i działań podejmowanych w ramach naszej strony w przeszłości.

10. Wykorzystujemy narzędzia funkcjonujące w oparciu o pliki cookies, zarówno własne,

jak i pliki cookies podmiotów trzecich. W ramach tych narzędzi nie mamy dostępu do

informacji, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację. Są to różnego rodzaju

narzędzia analityczne, marketingowe, społecznościowe i komunikacyjne. Część z tych

narzędzi wiąże się z zaimplementowaniem specjalnych skryptów śledzących.

11. Bierzemy udział w programach afiliacyjnych oraz wyświetlamy reklamy w ramach

sieci partnerskich, co jest sposobem monetyzacji treści przez nas publikowanych i

wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies zarządców sieci afiliacyjnych oraz

programów partnerskich.

12. Dajemy Ci możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies bezpośrednio z

poziomu naszej strony. Możesz w ten sposób włączać i wyłączać poszczególne

narzędzia oraz odpowiadające im pliki cookies.

13. Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu przeglądarki

internetowej lub instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami

cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).

14. Możesz również zarządzać ustawieniami reklamy behawioralnej, przechodząc do

strony http://www.youronlinechoices.com/.

15. W ramach zawartości strony mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych

zarządzanych przez podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady

przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez

operatorów witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w

politykach prywatności witryn zewnętrznych.

16. Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, który, tak jak każdy serwer,

generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas

serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą

wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.

Powyższe informacje mają charakter wstępny. Zachęcamy Cię do zapoznania się z dalej

idącymi szczegółami, które znajdują się poniżej.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest VLATOF COMPANY SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PLAC GEN. JÓZEFA HALLERA 5 /14A, 03-464 WARSZAWA, KRS: 0000986522, NIP: 1133067630, REGON: 522790297

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie

w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów

przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z

przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy

przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli

przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania

uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub

przetwarzamy je bezpodstawnie),

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do

sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia

zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy

przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy

przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje

dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane

osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz

nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy

dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w

art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony

uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i

nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych

osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli

uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia

przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,

jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że

wyślesz wiadomość na adres kontakt@vlatof.com Dołożyliśmy jednak wszelkich

starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej

polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie

jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.

Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych

wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z

należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego

nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których

usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych

osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:

1. hostingodawca – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe,

2. dostawca usługi poczty elektronicznej – w ramach poczty elektronicznej dochodzi do

przetwarzania Twoich danych osobowych,

3. dostawcy oprogramowania chmurowego, takiego jak system mailingowy, fakturowy,

księgowy, system CRM – w ramach oprogramowania przetwarzane są Twoje dane

osobowe,

4. dostawca usługi czatu – w ramach czatu dochodzi do przetwarzania Twoich danych

osobowych,

5. dostawca usługi chmury wirtualnej – w chmurze mogą być przechowywane pliki

zawierające Twoje dane osobowe,

6. firmy kurierskie – firmy te przetwarzają Twoje dane osobowe w celu doręczenia do

Ciebie przesyłki,

7. biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i

innych dokumentach księgowych,

8. kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,

jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,

9. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej –

podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami

technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,

10. podmiot świadczący usługi marketingowe – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do

Twoich danych osobowych w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji powierzonych

działań marketingowych,

11. pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy

mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w

zakresie związanym z takim dostępem.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być

udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do

danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy,

prokuratury

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Przekazujemy Twoje dane osobowe

do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe

na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych

narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne

mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do

programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Profilowanie i reklama behawioralna. Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które

wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie

wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w

zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że

działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako

klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane

reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszej strony czy

też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie

behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w

szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z

możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj:

http://www.youronlinechoices.com.

Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji,

które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w

szczególności:

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

przeglądane postronny,

czas spędzony na stronie,

przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,

przedział wieku, w którym się znajdujesz,

Twoja płeć,

Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,

Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują

się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na

Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców

poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do

założenia konta, takie jak adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale

niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej

idące dane.

Dane przekazane w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na

Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania

z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na

zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną

przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to

usunięcia Twoich danych z naszej bazy, ponieważ dane te są nam niezbędne do

ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową o

świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, Twoje dane przechowywane są w bazie po

usunięciu konta po to, byśmy w przyszłości mogli zidentyfikować Cię jako użytkownika

powracającego, jeżeli zdecydowałbyś się na ponowne korzystanie ze strony jako

zarejestrowany użytkownik. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych

osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zmodyfikować dane zawarte w Twoim koncie.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia,

takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy

zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art.

6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a

następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach

archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi

przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po

realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz

domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu

zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać

się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z

tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych

w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

Odzyskiwanie porzuconych koszyków. Jeżeli rozpoczniesz proces składania zamówienia, ale

go nie ukończysz, ten fakt zostanie odnotowany przez nasz system i otrzymasz na swój adres

e-mail powiadomienie o możliwości finalizacji zamówienia. W tym celu przetwarzane są

Twoje dane osobowe zgromadzone przez nas w związku z rozpoczęciem składania przez

Ciebie zamówienia. Przetwarzanie danych opieramy w tym przypadku na naszym prawnie

uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu

Twoich danych na potrzeby odzyskiwania porzuconych koszyków, klikając w link dostępny w

ramach wiadomości wysyłanej w ramach odzyskiwania porzuconych koszyków.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy,

to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu

od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by

złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy

wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od

umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz

prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub

procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być

ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu

reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od

umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się

przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu

przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia

roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas

Twoich danych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swój adres e-mail.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania

Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a

RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany

link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu

kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal

przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z

wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez

Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz

prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. W sytuacji,

w której złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się

jednocześnie usunięcia swoich danych z naszej bazy, będziemy zmuszeni poinformować Cię,

że z uwagi na nasz uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, nie

usuniemy Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby nam wykazania w

razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

Wykorzystywany przez nas system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w

związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadamy informacje,

które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Kontakt. Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe

zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest

dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną

przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci

archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie

określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii

korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać

się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne

interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki

cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym

(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system

teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich

(cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki

internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na

Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy

kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z

tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies

funkcjonujących w ramach naszej strony.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na

temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików.

Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony,

wyłączając poszczególne pliki cookies.

Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w

ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany

ustawień cookies.

Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki

pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery

(https://www.ghostery.com).

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności

w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują

cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego

funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja

o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o

zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki

cookies własne wykorzystywane są również przez skrypt odpowiadający za mechanizm

odzyskiwania porzuconych koszyków. Oznacza to, że w plikach cookies mogą znajdować się

informacje na temat zawartości Twojego koszyka, ostatnio oglądanych produktach itp.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron

internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z

wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie

tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC,

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie

realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na

tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej

strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera

Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed

przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do

serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP

przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest

łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które

pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google

Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w

ramach Google Analytics to, w szczególności:

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego Sklepu,

czas spędzony w naszym Sklepie oraz na jego podstronach,

przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego Sklepu,

źródło, z którego przechodzisz do naszego Sklepu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

raporty demograficzne i zainteresowań,

remarketing,

funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do

jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

przedział wieku, w którym się znajdujesz,

Twoja płeć,

Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,

Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony

specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy

Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem

mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący

Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics,

instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu

bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na

świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google

Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach

Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez

Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Hotjar. Korzystamy z narzędzia Hotjar zapewnianego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s

Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Działania w tym zakresie

realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na

tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Smartlook rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie

nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map

cieplnych. W ramach narzędzia Hotjar nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam

na Twoją identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy.

Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Hotjar to, w szczególności:

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego Sklepu,

czas spędzony w naszym Sklepie oraz na jego podstronach,

przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego Sklepu,

źródło, z którego przechodzisz do naszego Sklepu,

miejsca, w które klikasz myszką.

W celu korzystania z Hotjar, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod

śledzący Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Z poziomu

naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies,

możesz wyłączyć kod śledzący Hotjar. W każdej chwili możesz również zablokować kod

śledzący Hotjar, wykonując kroki opisanej tutaj:

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach

Hotjar, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/

legal/policies/privacy.

Smartlook. Korzystamy z narzędzia Smartlook zapewnianego przez Smartsupp.com, s.r.o.,

Company reg. no.: 03668681, VAT ID: CZ03668681, Milady Horakove 13, Brno, 602 00, Czech

Republic. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie

uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu

optymalizacji naszych stron internetowych.

Smartlook rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie

nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie. W ramach narzędzia Smartlook nie mamy

dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Smartlook nie

rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach

Smartlook to, w szczególności:

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego Sklepu,

czas spędzony w naszym Sklepie oraz na jego podstronach,

przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego Sklepu,

źródło, z którego przechodzisz do naszego Sklepu,

miejsca, w które klikasz myszką.

W celu korzystania z Smartlook, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod

śledzący Smartlook. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Smartsupp.com, s.r.o. Z

poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami

cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Smartlook. W każdej chwili możesz również

zablokować kod śledzący Smartlook, wykonując kroki opisanej tutaj:

https://www.smartlook.com/opt-out .

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach

Smartlook zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Smartlook:

https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

Smartsupp. Korzystamy z czatu Smartsupp zapewnianego przez Smartsupp.com, s.r.o.,

Company reg. no.: 03668681, VAT ID: CZ03668681, Milady Horakove 13, Brno, 602 00, Czech

Republic. W ten sposób zapewniamy Ci możliwość komunikacji z nami za pośrednictwem

czatu, opierając się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Skrypt obsługujący chat wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego

funkcjonowania czatu. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do

zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć pliki cookies związane z czatem, ale w ten

sposób stracisz możliwość komunikacji za pośrednictwem czatu.

Ponieważ czat wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, Smartsupp jest w tym

przypadku procesorem danych osobowych. Korespondencja wymieniana za pośrednictwem

Smartsupp przechowywana jest przez okres 31 dni.

Google Ads. Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google

LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia

kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w tym zakresie realizujemy,

opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu

własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim

urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego

identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia

wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google

na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie

informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na

stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na

mojej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z

danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów

remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane

informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które

pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że

nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale

w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te

działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

My, korzystając z Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do

których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje

decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny

piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące

usługi Google Ads. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do

zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Możesz zarządzać

ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach

Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy.

Facebook Ads i Insights. Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych

w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California

Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na

naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów

lub usług oraz analizie i statystyce.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w

naszym Sklepie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w

sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie

przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do

serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na

Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony.

Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd

łączysz się z Internetem. Facebook Insights może dostarczać nam również więcej informacji

na Twój temat, ale nigdy nie są to informacje, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi

informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i

wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania

Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w

polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z

poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami

prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie:

https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami

cookies, możesz wyłączyć Pixel Facebooka.

Treści z serwisów zewnętrznych. Osadzamy na stronach treści z serwisów zewnętrznych, w

szczególności filmy z serwisu YouTube. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies

firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick.

Odtwarzając wideo lub zapoznając się z innym osadzonym materiałem, Google otrzymuje o

tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś akurat

zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę

przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w

USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł

bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym

serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego

przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz

Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę

Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby usługodawcy przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odtwarzania

wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na naszej stronie internetowej bezpośrednio

Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się

wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie

wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie

skryptów.

Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc

jeżeli nie chcesz, by do tego doszło, powstrzymaj się od oglądania filmu.

Narzędzia społecznościowe. Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne

narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak

Facebook.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka

nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych

(usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę

bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji

usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet

jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany.

Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana

bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam

przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie

mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym

serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to

odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego

usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą

się osobom dodanym jako Twoje kontakty C. el i zakres gromadzenia danych oraz ich

dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość

kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających

ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych

usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Twitter – https://twitter.com/en/privacy,

LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie

odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym

serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz

również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie

rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Disqus. Korzystamy z systemu Disqus, dając Ci możliwość zostawiania komentarzy na

naszych stronach. System Disqus zapewniany jest przez Disqus Inc., 717 Market Street, Suite

700, San Francisco, CA 94103.

System komentarzy Disqus wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego

funkcjonowania systemu komentarzy. Nie wykluczone, że Disqus informacje gromadzone z

wykorzystaniem plików cookies może również wykorzystywać w celach marketingowych, ale

niestety nie mamy na to wpływu. Szczegółów w zakresie prywatności systemu Disqus możesz

szukać tutaj: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

Z naszej strony zapewniamy Ci możliwość wyłączenia plików cookies Disqus z wykorzystaniem mechanizmu zarządzania plikami cookies. Wyłącznie tych plików cookies

uniemożliwi Ci jednak korzystanie z systemu komentarzy.

Programy afiliacyjne i partnerskie. Treści dostępne na naszych stronach rozpowszechnianie

są nieodpłatnie, co oznacza, że nie musisz dokonywać jakichkolwiek płatności pieniężnych by

móc te treści przeglądać. Nie wymagamy od Ciebie płatności pieniężnych, ale monetyzujemy

naszą działalność w inny sposób.

Bierzemy udział w programie afiliacyjnym Ceneo, co oznacza, że w treści naszych stron mogą

być dostępne linki afiliacyjne. Jeżeli dokonasz zakupu po przejściu na stronę z linku

afiliacyjnego, zostanie przyznana nam prowizja. Żeby ta prowizja mogła zostać naliczona,

operator programu afiliacyjnego musi mieć informację, że transakcja została dokonana po

kliknięciu w link znajdujący się na naszej stronie. W związku z tym, zaimplementowaliśmy w

ranach naszej strony specjalny kod monitorujący kliknięcia w link afiliacyjne. Kod ten

wykorzystuje pliki cookies operatora programu afiliacyjnego, spółki Ceneo Sp. z o.o. z

siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisanej do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadającej numer identyfikacji

podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986.

Bierzemy również udział w programie Google AdSense, co oznacza, że na naszych stronach

mogą być widoczne reklamy emitowane w ramach tego programu. Nie decydujemy o treści

tych reklam. Reklamy są dopasowywane na podstawie algorytmu wykorzystywanego przez

program Google AdSense. Ustawieniami reklam możesz zarządzać bezpośrednio po stronie

Google: https://adssettings.google.com/. Udział w programie Google AdSense wiąże się z

zaimplementowaniem w ramach strony kodu monitorującego wykorzystującego pliki cookies

firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, w tym pliki

cookies DoubleClick.

Jeżeli chodzi o pliki cookies związane z programami afiliacyjnymi i partnerskimi, nie dajemy

możliwości wyłączenia tych plików cookies, ponieważ uniemożliwiałoby to nam

monetyzowanie treści dostępnych na stronie. Jeżeli nie godzisz się na takie wykorzystanie

plików cookies, jesteśmy zmuszeni poprosić Cię o zaprzestanie korzystania z naszych stron.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym

przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w

logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce

internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane

są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze

strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a

ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania

serwerem.